Một thiết bị cung cấp pin dự phòng khi nguồn điện bị hỏng hoặc giảm xuống mức điện áp không được chấp nhận. Hệ thống UPS nhỏ cung cấp năng lượng trong vài phút; đủ để tắt nguồn máy tính một cách có trật tự, trong khi các hệ thống lớn hơn có đủ pin trong vài…