Rừng Thang Máng Cáp U Minh Quỷ Vương đi tới miền tây, ngoài cơ thang máng cáp hội một lần được đến thang máng cáp với cực nam của sơn hà thang máng cáp thì khám phá rừng thang máng cáp cũng sẽ là một trải nghiệm hết thang máng cáp sức đáng nhớ. thang…